Προπτυχιακά

Τμήμα Πληροφορικής

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 210 414 2067

+30 210 414 2107

 bgotsi@unipi.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα (1ο και 2ο έτος) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (3ο και 4ο έτος) καθιερώνονται τρεις κατευθύνσεις: α) τεχνολογία λογισμικού και ευφυή συστήματα (ΤΛΕΣ), β) διαδικτυακά και υπολογιστικά συστήματα (ΔΥΣ), γ) πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ).

       Η κατεύθυνση τεχνολογία λογισμικού και ευφυή συστήματα φιλοδοξεί να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές αφ’ ενός το απαραίτητο υπόβαθρο, αφ’ ετέρου τις ιδιαίτερες εκείνες γνώσεις ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αναπτυξιακά και ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή των μοντέρνων και προηγμένων τεχνικών ανάπτυξης λογισμικού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στην κατεύθυνση διαδικτυακά και υπολογιστικά συστήματα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών αυτών και ύστερα να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη, συντήρηση και αριστοποίηση συστημάτων που λειτουργούν σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Σκοπός της κατεύθυνσης πληροφοριακά συστήματα είναι η παροχή προς τους φοιτητές του τμήματος των αναγκαίων γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάπτυξης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τις διαδικασίες διοίκησης έργων που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, και τις μεθόδους διοίκησης εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up