Επιστήμες Επικοινωνίας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 242 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (βαθμοί AD 6 και AD 7).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος I «Γενικοί κανόνες», αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχουσών/επιτυχόντων:

Τομέας 1Δεδομένα και στατιστική (AD 6)194
Τομέας 2Μακροοικονομική στατιστική (AD 7)48

Η EPSO προσπαθεί να χρησιμοποιεί γλώσσα συμπεριληπτική και ουδέτερη ως προς το φύλο. Κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να νοείται ως αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

2.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βλ. παράρτημα II για πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων που αναμένεται να ασκούν οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες.

3.   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες: 242 ΆΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Leave a Reply