Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 970 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 6).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένου του Παράρτημα I «Γενικοί κανόνες», αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία διαγωνισμού.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

Τομέας 1Μικροοικονομία/μακροοικονομία300
Τομέας 2Χρηματοοικονομικά348
Τομέας 3Βιομηχανική οικονομία322

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Η EPSO προσπαθεί να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, ουδέτερη ως προς το φύλο και συμπεριληπτική γλώσσα. Κάθε αναφορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου φύλου πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί επίσης αναφορά και σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φύλου.

2.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βλ. Παράρτημα ΙΙ για πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων που αναμένεται να ασκούν οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες.

3.   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιες/-οι πρέπει να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες: 970 ΆΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Leave a Reply