Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας επτά άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν μηχανικούς, απόφοιτους πληροφορικής και διοίκησης οργανισμών, με μεγάλη εμπειρία.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε έξι θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας.

20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος έχουν προκηρυχθεί είκοσι θέσεις για απόφοιτους μηχανικών πληροφορικής. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχει η δυνατότητα ν’ αναγνωστούν αναλυτικώς όλες οι πληροφορίες

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες μηχανικών, επιστημών υγείας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης επιστημονικού προσωπικού. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας δέκα άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν κυρίως κατόχους διδακτορικού διπλώματος, αλλά και απόφοιτους μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου, αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγει σε κτήση τίτλου εξειδίκευσης στους τομείς της Ηλεκτρονικής –Ραδιοηλεκτρολογίας

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει αναρτήσει σχετική προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αφορά στο πεδίο της γεωργίας και της εφαρμοσμένης φυσιολογίας φυτών.