Ανοικτά Πανεπιστήμια

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

€3,600.00
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, έλεγχο και διαχείριση έργων υποδομής σχετικά με τα θέματα προστασίας, λειτουργίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

     Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν τους βασικούς όρους που αφορούν στις διαδικασίες των συνιστωσών του Φυσικού Περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίον οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν τις συνιστώσες αυτές. Έμφαση δίνεται στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, στο υδάτινο στοιχείο και στα φυτά. Αξιολογούν ζητήματα που αφορούν την Ενέργεια και ιδιαίτερα το σκέλος των Ανανεώσιμων Πηγών. Κατανοούν τα κύρια στοιχεία που αφορούν σε δημογραφικά και πολεοδομικά θέματα.
2. Αξιολογούν την πόλη ως οικοσύστημα που χρησιμοποιεί πόρους και παράγει εκροές και να περιγράφουν διαδικασίες για την αειφόρο διαχείρισή της. Περιγράφουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον των πόλεων. Εντοπίζουν τις οχλούσες χρήσεις γης και να αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οργάνωσης των λειτουργιών της πόλης. Περιγράφουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των χρήσεων γης και τις κατευθύνσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού των δικτύων κοινής ωφέλειας. Εκτιμούν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση των επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Προτείνουν λύσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατανοούν το πλαίσιο εκπόνησης μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και να αξιολογούν μια ΜΠΕ σε σχέση με το αντικείμενό της και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
3. Γνωρίζουν τις μεθόδους περιβαλλοντικού σχεδιασμού συγκοινωνιακών, υδραυλικών, ενεργειακών έργων, φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης και επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικής αντιμετώπισης ειδικών έργων. Είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλεια έργων και εγκαταστάσεων.
4. Γνωρίζουν τις διεργασίες που συμβαίνουν σε μία παράκτια ζώνη και να προτείνουν τρόπους διαχείρισής της. Κατανοούν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν σε ένα βιολογικό καθαρισμό και τα αποκτώμενα αποτελέσματα όταν αλλάζουν οι παροχές, οι συγκεντρώσεις εισόδου και οι συνθήκες λειτουργίας. Είναι εξοικειωμένοι με τις πολιτικές σχεδιασμού συγκοινωνιακής υποδομής, με τα ήπια μέσα μετακίνησης και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων.

Course Features

  • Students 80 students
  • Max Students120
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up