Ανοικτά Πανεπιστήμια

Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

€5,400.00
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+357 22 411601

+357 22 411600

info@ouc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

       Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι να βοηθήσει τους φοιτητές ν’ αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, πληροφοριών και τεχνολογίας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, το Πρόγραμμα διδάσκει θεωρία, αρχές και καλές πρακτικές, που πηγάζουν όχι μόνο από την επιστήμη της πληροφορικής και της πληροφόρησης, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες

     Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  έχει ως βασική αποστολή: α) την έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό και ανάλυση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν, β) τη συνεργασία μεταξύ τελικών χρηστών (collaboration), π.χ. wiki, λογισμικά ανοικτής πηγής / open source, γ) τη συλλογική ευφυΐα (collective intelligence), π.χ. φόρουμ και συλλογές περιεχόμενου που συνεισφέρεται από χρήστες (user-contributed content), δ) Κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction), π.χ. ιστότοποι κοινωνικών δικτύων – Facebook, Twitter, κτλ., ε) Ανθρώπινη υπολογιστική (human computation), π.χ. ανάθεση εργασίας μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing), στ) την έρευνα σχετικά με τη χρήση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων και την επιρροή τους στην ανθρώπινη εμπειρία, π.χ. πως έχουν επηρεάσει τις σχέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, δουλεύουμε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε, κτλ., ζ) την παροχή της απαραίτητης κατάρτισης στους φοιτητές/τριες, ώστε να είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφοριακής τεχνολογίας, η οποία συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία., η) την προώθηση της κοινωνικο-τεχνικής προσέγγισης στη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία θεωρεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται από τεχνικά και κοινωνικά συστατικά, τα οποία αλληλεπιδρούν και είναι αλληλοεξαρτώμενα, θ) την προετοιμασία αποφοίτων οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και ηθικοί χρήστες, σχεδιαστές ή / και αναλυτές κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.