Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 2 διδακτορικές και 2 μεταδιδακτορικές υποτροφίες, μέσω του λογαριασμού Κονδυλίων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση της έρευνας στα πανεπιστήμια. Η χρηματοδότηση