Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), προκηρύσσει

α) δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μεταξύ της ημερομηνίας ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/04/2020).


β) δώδεκα (12) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διατριβής τους είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης (30/04/2020).

Η ΔΕΚΑ έχει ως στόχο να υποστηρίζει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός της είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της Αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.


Οι δράσεις της ΔΕΚΑ αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το ΠΘ. Ενδεικτικές δράσεις της αποτελούν η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, η καταγραφή και ο συντονισμός των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η απονομή βραβείων συνολικής προσφοράς στο Ίδρυμα και στην επιστήμη, η υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και προγραμμάτων μετα-διδακτορικής έρευνας.

Α. Κατανομή των θέσεων υποτροφιών

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

ΑΕπιστήμες Υγείας
Β. Επιστήμες Ζωής
Γ. Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής
ΔΑνθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής της επιστημονικής περιοχής (θεματικής ενότητας) στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
 

Θα χρηματοδοτούνται τόσες προτάσεις/ενότητα ανάλογα με το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων/ενότητα ως προς το συνολικό πλήθος των αιτήσεων, με κριτήριο τη βαθμολογία τους (στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα). Η κατανομή των πόρων αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ενότητα να χρηματοδοτείται τουλάχιστον μία πρόταση.
 

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου όπου εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής έρευνας. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της αίτησης.

Β. Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων/ προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι διδάκτορες για να επωφεληθούν από την υποτροφία, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
2. Να είναι εγκατεστημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες αναπτύσσεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
3. Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας και να μην λαμβάνουν άλλη αμοιβή από εργασία. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας, δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία.
4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης (ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας).
5. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
6. Για τους υποψήφιους των θέσεων των τριετών υποτροφιών, να έχουν ανακηρυχτεί μετά την 01/05/2019 υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού και το θέμα της διδακτορικής διατριβής)
7. Για τους υποψήφιους των θέσεων των μονοετών υποτροφιών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους να είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/04/2020). Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή/και του Επιβλέποντα Καθηγητή.


Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: kaligeri@uth.gr)

Leave a Reply