Επιστήμες Μηχανικών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που αντιπροσωπεύουν το τμήμα. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των τεχνολογικών επιστημών.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι τα εξής:
1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.
2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από Τμήματα ή Σχολές της παραγράφου 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, ήτοι μέχρι 10-02-2020, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Leave a Reply