πανεπιστημιακά νέα
Τριτοβάθμια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06- 06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 975/20-12-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων θέσεων /επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 547/7-12-2022, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αρ.
Συν. 11/13-12-2022, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αρ. Συν. 11/9-12-2022, Τμήμα Μαθηματικών αρ. Συν. 601/7-12-2022, Τμήμα Οδοντιατρικής αρ. Συν. 511/ 12-12-2022, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αρ. Συν. 160/14-12-2022, Τμήμα Ψυχολογίας αρ. Συν. 406/08-12-2022 και τις υπ’ αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) και 90070/27-07-2022 (αρ. Συν 3114/26-7-2022) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγράμματα που προβλέπουν καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Leave a Reply