Θετικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Tο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»),  θα προκηρύξει στο προσεχές διάστημα δύο διακριτά υποέργα που θα αφορούν:

Ι) Χρηματοδότηση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων της Χώρας που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με το Φορέα τους (επί θητεία).
Ο συνολικά διαθέσιμος προϋπολογισμός της Υποδράσης ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 14 εκατομμύρια ευρώ και τα χρηματοδοτούμενα έργα δύναται να έχουν διάρκεια από 24 έως 30 μήνες και προϋπολογισμό από 140.000,00€ έως 207.000,00€, ανάλογα με την Επιστημονική Περιοχή στην οποία θα υποβληθούν.

ΙΙ)  Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής – Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) των έργων δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Χώρας.

Η Υποδράση αυτή στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, διεπιστημονικών κατά περίπτωση, σε τομείς αιχμής πέντε (5) Θεματικών Περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η χρηματοδότηση και συνεργατικών έργων που θα περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες του ίδιου ή διαφορετικών δικαιούχων φορέων της Χώρας. Η διάρκεια των έργων δύναται να είναι μεταξύ 24 και 30 μηνών και ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά έργο ορίζεται σε 600.000,00€.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι συνεργατικά έργα βασικής έρευνας με κατ’ ελάχιστον δύο
εταίρους από διαφορετικά εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες ανεξαρτήτως φορέα. Η
διεπιστημονικότητα των έργων μεταξύ δύο ή περισσότερων από τις Επιστημονικές Περιοχές
«Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας», «Περιβάλλον & Ενέργεια» θα
συνεκτιμηθεί θετικά κατά την αξιολόγηση. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να καλύπτουν ένα από
τα ακόλουθα θέματα επιστημονικού, τεχνολογικού και κοινωνικού/οικονομικού ενδιαφέροντος.

 1. Απομάκρυνση και αναγέννηση των πλαστικών απορριμμάτων που βρίσκονται στο έδαφος
  και στη θάλασσα
 2. Ανακύκλωση συνθέτων υλικών – ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των ενισχυτικών μέσων
  όπως οι ίνες
 3. Δέσμευση του CO2 και μετασχηματισμός του σε καύσιμα και χημικές ύλες
 4. Πράσινη παραγωγή υδρογόνου για ενεργειακές, βιομηχανικές και χημικές εφαρμογές
 5. Προηγμένα υλικά για αποθήκευση υδρογόνου
 6. Πράσινα υλικά για ειδικές εφαρμογές (π.χ. οικιακές, κατασκευαστικές, μεταφορές κ.λπ.)
 7. Ανάπτυξη ελαφρών υλικών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 8. Ανάπτυξη καταλυτών που δεν ανήκουν στην κατηγορία καταλυτών πλατίνας για όλες τις
  τεχνολογίες κυψελίδων καυσίμου και ηλεκτρόλυσης του ύδατος
 9. Επιστήμη και τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης συστημάτων υψηλής αποθήκευσης
  ενέργειας
 10. Νέες προσεγγίσεις/ τεχνολογίες για την ανάπτυξη ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με
  συγκεντρωτικά κάτοπτρα (CSP)
 11. Προσθετική τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή συνθέτων υλικών
 12. Προσθετική τρισδιάστατη και τετραδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξαρτημάτων

Leave a Reply