Νέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τριτοβάθμια

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν
προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».


1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της παρούσας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων (εφεξής «Έργα») υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.
Το προτεινόμενο Έργο (εφεξής «Πρόταση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε
ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο/η ΕΥ του Έργου και να εντάσσεται σε μια από τις κάτωθι δύο (2) κατηγορίες:
Κατηγορία Ι: Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή
Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι., Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., ΕΚ-Ι, Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα. Φορείς Υποδοχής (εφεξής «ΦΥ») των Έργων δύνανται να είναι τα Α.Ε.Ι., τα Α.Σ.Ε.Ι. τα Ε.Κ.-Ι. και τα Ε.Π.Ι., της χώρας, καθώς και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (εφεξής «ΕΛΙΑΜΕΠ»), και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Έρευνών (εφεξής «ΙΟΒΕ»). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, ο ΦΥ χορηγεί έγγραφη βεβαίωση αποδοχής του Έργου.

Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες Ε.Π.:
Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»
Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»
Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»
Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»
Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»
Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»
Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Περισσότερες Πληροφορίες: 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Leave a Reply