Προοπτικές Καριέρας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη διαμέσου σύμβασης μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Στους ακόλουθους συνδέσμους, είναι δυνατό να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

1 Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/09/2019

1 Χημικός ή Βιοχημικός – Πτυχιούχος Τμήματος Χημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/09/2019

1 Μεταδιδάκτορας Χημικός ή Βιοχημικός – Πτυχιούχος Τμήματος Χημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/09/2019

1 Μεταδιδακτορικός ερευνητής με πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών/Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/09/2019

1 Βιοεπιστήμονας – Ιχθυολόγος με πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Μοριακής Βιολογίας ή Ιχθυολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/09/2019

Leave a Reply