Θετικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού προσωπικού. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες μηχανικών, θετικών επιστημών, επιστημών υγείας, επιστημών πληροφορικής, καθώς και στις οικονομικές και γεωπονικές επιστήμες. Αναλυτικότερα, σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους.

Πτυχίο Πανεπιστημίου (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESO.216002–ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Deadline : 17-02-2020

Επιστήμες Μηχανικών (15 θέσεις)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MOdify Drivers’ behavior to Adapt for Lower EmissionS» – «MODALES»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Infrastructure for the Future» – «infra4Dfuture»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»-«FASTER»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο το πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for COmpetitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0»

Deadline : 17-02-2020

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS»

Deadline : 14-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας»

Deadline : 13-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας»

Deadline : 13-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels»

Deadline : 12-02-2020

Επιστήμες Πληροφορικής (8 θέσεις)

1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»-«FASTER»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο το πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for COmpetitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0»

Deadline : 17-02-2020

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system»

Deadline : 17-02-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment»

Deadline : 17-02-2020

Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE»

Deadline : 17-02-2020

Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» – «ATLAS»

Deadline : 14-02-2020

Θετικές Επιστήμες (1 θέση)

3 άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced Personalised, Multi-scale Computer Models Preventing OsteoArthritis»

Deadline : 14-02-2020

Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)

1 άτομο στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» – «PMN»

Deadline : 12-02-2020

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: career.duth.gr/

Leave a Reply