πανεπιστημιακά νέα
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

H περίοδος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έχει οριστεί από την Πέμπτη 4 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα (https://stegastiko.minedu.gov.gr), της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτυγχάνεται, αφού η/ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτήτρια/φοιτητής) συμπληρώσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης υπέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων της/του.

Η/Ο δικαιούχος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

 τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας της φοιτήτριας/του φοιτητή
 εάν η/ο δικαιούχος είναι ο γονέας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ίδιας/του ίδιου, της/του συζύγου και της φοιτήτριας/του φοιτητή,
 εάν η/ο δικαιούχος είναι η φοιτήτρια/ο φοιτητής, μόνο το Α.Φ.Μ. της ίδιας/του ίδιου,
 τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτήριου συμβολαίου
 τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης της/του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα υπό αξιολόγηση στοιχεία δεν μπορούν να διασταυρωθούν, η αιτούσα/ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης, συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως:

1. Την Αίτηση (εκτυπωμένη), όπου θα αναφέρονται τα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά
2. Υπεύθυνη δήλωση της μισθώτριας/του μισθωτή, όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό συμβόλαιο (βλ. συνημμένα), ή βεβαίωση και απόδειξη παραμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, με το γνήσιο της υπογραφής
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Το ή τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά αποκλειστικά μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για όσες αιτήσεις απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά από τις/τους δικαιούχους, αυτά θα αποστέλλονται μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Γραμματείες των Τμημάτων φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About :
Διευκρινιστική εγκύκλιος 2019-2020 ΚΥΑ
Για την αίτηση στον σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr
Για διευκρινίσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα, μπορείτε να απευθύνεστε στις Γραμματείες των Τμημάτων (https://www.auth.gr/registrars) ή στο Τμήμα Σπουδών (Δήμητρα Χούτου-Περάκη, 9-6743, dps@auth.gr)

Leave a Reply