πανεπιστημιακά νέα
Δευτεροβάθμια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ξεκινούν οι διαδικασίες για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.
Μελετώντας πολύ προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο, υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία όσοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τη σχετική διαδικασία (10) πολύ σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να δώσετε προσοχή, πριν και κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης σας. Αναλυτικότερα:
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (αφορά τους ενδιαφερομένους ή/και τα αδέρφια τους). Ως «κανονικός χρόνος φοίτησης» νοείται ο προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος σπουδών, ο οποίος ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Για παράδειγμα, στη Νομική ο χρόνος αυτός ισούται 8 εξάμηνα (κανονικος χρόνος φοίτησης) + 4 εξάμηνα = 12 εξάμηνα. Επίσης, όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση.
ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.. Η βάση (τα μόρια δηλαδή) που χρειαζόταν τη συγκεκριμένη χρονιά κάποιος για να μπει σε συγκεκριμένη σχολή. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν -όσοι δεν είναι πρωτοετείς- πως αναφέρει η εγκύκλιος «κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου». Δηλαδή, ως έτος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νοείται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ο αιτών μετεγγραφή φοιτητής εισήχθη σε Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. που βρίσκεται τώρα
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (με αδέρφια φοιτητές, φοιτητές με παθήσεις κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στο ποσοστό αυτό.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης έστω και αν έχουν τις τυπικές προδιαγραφές και εντάσσονται σε παραπάνω από μια κατηγορίες. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφασή του, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλει νέα αίτηση με την ίδια ή άλλη κατηγορία δικαιούχων.
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Βασική προυπόθεση για τμήματα, τα οποία επιθυμεί να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής. Οι αιτήσεις μετακίνησης δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (ιδρυματικός λογαριασμός – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ. Αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης.
ΚΑΤ ́ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Είναι μια ειδική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης που υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, σε ημερομηνίες και με διαδικασία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΑΠΩΛΕΙΑ-ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής μετακινηθεί σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και μετακίνησής του. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν θελήσει ο δεύτερος αδερφός το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής δεν θα μπορεί.Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι γονείς τους θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές λεπτομέρειες. Η εμπειρία έχει δείξει πως φοιτητές που βάσιμα μπορούσαν να επιτύχουν μετεγγραφή, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας στο παρελθόν την έχασαν. Η επιστημονική μας ομάδα διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία είναι στη διάθεση κάθε φοιτητή προκειμένου να βοηθήσει σε κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια στη διαδικασία των μετεγγραφών και της μετακίνησης.

Leave a Reply