Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΠΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στους παρακάτω συνδέσμους, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αντίστοιχες θέσεις.

1 άτομο στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΟριζόντιες δραστηριότητες υποστήριξης αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτωνʺ

Καταληκτική ημερομηνία: 15-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΚέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςʺ

Καταληκτική ημερομηνία: 15-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)»

Καταληκτική ημερομηνία: 14-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)»

Καταληκτική ημερομηνία: 14-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)»

Καταληκτική ημερομηνία: 14-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο ʺΈλεγχος Αυθεντικότητας και Νοθείας Αλιευμάτων σε είδη των Οικογενειών Soleidae, Anguillidae και Merlucciidae της Ελληνικής Αγοράς με Μοριακή Ταυτοποίησηʺ
Καταληκτική ημερομηνία: 14-01-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού «Ανίχνευση και προσδιορισμός ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία (HealthAegean)»
Καταληκτική ημερομηνία: 16-01-2020

Leave a Reply