Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα “Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων”.

Ο σκοπός του σεμιναρίου αποτελεί η εκμάθηση της γλώσσας SQL προς τους συμμετέχοντες μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. Με το πέρας της εκπαίδευσης τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων /δεδομένων και να εξάγουν τα αποτελέσματα που χρειάζεται με τη χρήση της SQL.

Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα εμπεριέχει σημειώσεις, sql script παραδείγματα και οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση mysql βάσης δεδομένων.

Εβδομάδα 1ηΕισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 • Τι είναι οι πίνακες
 • Μοντέλα δεδομένων
 • Εξαγωγή δεδομένων από μια βάση
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 2η: Εγκατάσταση Εργαλείου για εκτέλεση MySql ερωτημάτων

 • Εγκατάσταση εργαλείου
 • Χρήση εργαλείου

Εβδομάδα 3ηΓλώσσα SQLQueries σε ένα πίνακα

 • Υποσύνολα στηλών και γραμμών
 • Χρησιμοποιώντας aliases
 • Καθορισμός κανόνων για επιλογή δεδομένων
 • Διαχείριση κενών (null) γραμών
 • Διαχείριση διπλών εγγραφών
 • Κατανόηση των πρώτων αθροιστικών πράξεων
 • Αποφυγή κοινών λαθών
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 4ηΜια πρώτη επαφή με τα Joins

 • Η λογική των joins
 • Κατανόηση και δημιουργία Join queries
 • Άλλοι τύποι joins
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 5ηΕμφωλευμένα queries (Subqueries)

 • Το ΙΝ σαν keyword και η χρήση του
 • Το ΝΟΤ και το <> σαν keywords
 • Tο EXISTS σαν keyword
 • Τα διαφορετικά είδη των subqueries
 • Χρήση των subqueries για ενημέρωση δεδομένων (updates)
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 6η: Self joins

 • Self-relationships
 • Ερωτήματα που περιλαμβάνουν το keyword Both
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 7ηΠολλαπλές σχέσεις μεταξύ πινάκων

 • Δύο σχέσεις μεταξύ των ίδιων πινάκων
 • Εξάγοντας πληροφορίες από πολλαπλές σχέσεις
 • Κανόνες σχετικά με την business λογική
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 8ηΑθροιστικοί Συντελεστές

 • Βασικές Αθροιστικές Συναρτήσεις
 • Ομαδοποίηση
 • Εμφωλευμένα queries
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 9η: Window Functions

 • Partitioning
 • Ranking
 • Ordering
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 10η: Tεχνικές βελτιστοποίησης

 • Τι συμβαίνει σε ένα query
 • Indexes
 • Τεχνικές Join
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 11ηΒασικά προβλήματα

 • Ελλιπής σχεδιασμός βάσεων
 • Προβλήματα με τις τιμές δεδομένων
 • Διάγνωση προβλημάτων
 • Κοινά σύμπτωματα
 • Σύνοψη

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η διάρκεια του σεμιναρίου έχει οριστεί δίμηνη. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 18 Οκτωβρίου. Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε στις 21 Οκτωβρίου.

Leave a Reply