Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού επιστημονικών ειδικοτήτων κλάδων θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, παιδαγωγικών σχολών, αλλά και με απολυτήριο Λυκείου, θα υλοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Στους ακόλουθους συνδέσμους, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων.

1 Πτυχιούχος ΠΕ Θετικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/09/2019

1 άτομο με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/09/2019

1 άτομο με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης με Διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/10/2019

1 άτομο με Δίπλωμα ΠΕ Θετικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/10/2019

1 άτομο με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/10/2019

1 Πτυχιούχος ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/10/2019

1 Πτυχιούχος ΠΕ Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή & 1 Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή πτυχίου Ψυχολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 02/10/2019

Leave a Reply