Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων για απασχόληση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν ως καθήκοντα τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε διάφορα τμήματα του, κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

Οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα με σκοπό την πρόσληψη τους και την επιτυχή διεκπεραίωση του επιστημονικού έργου τους. Έτσι, θα πρέπει να είναι είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου δια της συμβάσεως.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης έως τρία ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Αναλυτικότερα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Leave a Reply