Σπουδές Εξωτερικού
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μ.Σ.Π.Σ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση έργου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με σκοπό τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος.
Συγκεκριμένα:

 1. «Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων» (θέσεις για κατόχους διδακτορικού
  διπλώματος είτε για επαγγελματίες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας)
 2. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας» (θέση για κατόχους διδακτορικού
  διπλώματος)
 3. «Σχεδιαστική Σκέψη και Λειτουργικός Ιδεασμός» (θέση για κάτοχους διδακτορικού
  διπλώματος)
 4. «Σχέδιο-Χρώμα-Έντυπη Τέχνη» (θέση για υποψήφιο/α διδάκτορα)
  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι
  διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.
  Το έργο που δύναται θα ανατεθεί στους επιλεγέντες επιστήμονες δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
 5. Υλοποίηση αυτοδύναμης ή επικουρικής διδασκαλίας μαθημάτων και εργαστηρίων του ΠΠΣ.
 6. Διοργάνωση και υλοποίηση της εξέτασης των ανατεθέντων μαθημάτων κατά την εξεταστική
  περίοδο του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, καθώς και κάθε άλλης
  εξεταστικής περιόδου που τυχόν ορισθεί στο χρονικό πλαίσιο διάρκειας της σύμβασης τους.
 7. Παροχή συμβουλών με τήρηση ωρών γραφείου προς τους/τις φοιτητές/τριες σε συγκεκριμένες
  ώρες και μέρες της εβδομάδας.
 8. Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 9. Συμμετοχή σε τριμελείς εξεταστικές επιτροπές προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
 10. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Περισσότερες Πληροφορίες: Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Πανεπιστημίου Αιγαίου

Leave a Reply