Επιστήμες Ψυχολογίας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΜΣ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική
Ψυχολογία» με δύο ειδικεύσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της
Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 (ΦΕΚ 3825 Τεύχος
Β/ 6 Σεπτεμβρίου 2018). Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ

Β) για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών
Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών
Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και
Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας
των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμη ορκισθεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία»
ορίζεται στους 40. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 08/03/2023 έως και 30/04/2023 στο ακόλουθο e-mail: eprotocol.uoa.gr.


Leave a Reply