Σπουδές Πληροφορικής
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και προσκαλεί τους υποψήφιους σπουδαστές / τριες  να υποβάλλουν  αίτηση  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

[1] Αίτηση. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

[2] Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

[3] Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώριση του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

[4] Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

[5] Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

[6] Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

[7] Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

[8] Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

[9] Ερευνητική πρόταση/προσχέδιο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική, σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο alcmini@uom.edu.gr).

[10] Φωτοτυπία ταυτότητας.

Για σχετικές πληροφορίες, οι σπουδαστές / τριες είναι σε θέση να επικοινωνούν με τη Γραμματείς του τμήματος ή να επισκέπτονται τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply