μαθητική ενημέρωση
Υποτροφίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κ.Ε. 18536 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5164439), της οποίας Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους.

Συνολικά προκηρύσσονται για τα ως άνω Τμήματα, δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και τρεις (3) μερικές υποτροφίες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών στις οποίες εντάσσονται τα Τμήματα, καθώς και οι φοιτητές διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή προγραμμάτων σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (τ.Α’114), στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.

Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, ενώ το
ύψος μιας μερικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα συναφθούν ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον εκάστοτε υπότροφο έως 30/09/2022.

Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευόμενων αυτήν δικαιολογητικών υποβάλλεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του Τμήματος, με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στο protocol@elke.uoa.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε
Τμήματος.


Leave a Reply