μαθητική ενημέρωση
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2023-24

Το Ίδρυμα Ωναση, ανακοινώνει τις ετήσεις υποτροφίες του. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε για τις 28-02-2023. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024* θα χορηγηθούν:

  • Μέχρι 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
  • Μέχρι 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
  • Σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και
  • πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
  • Σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου
  • Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  • Για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: scholarship.applications@onassis.org
Τηλ.: 210 37 13 052, -053, -054, -055, -056 & -057

Leave a Reply