Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΠΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ).
Γνωστικά αντικείμενα:
1.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής & εφοδιαστική αλυσίδα».
2.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση κρίσεων & εφοδιαστική αλυσίδα».
3.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική ανθεκτικότητα».
4.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
5.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συνδυασμός και ενίσχυση των σύγχρονων αντιλήψεων περί βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων, κυκλικής οικονομίας, και βιοοικονομίας».
6.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας εφοδιαστικών αλυσίδων».
7.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αειφορικές εφαρμογές για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ανθρωπιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων».
8.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών».
9.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων».
10.    Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στο μάρκετινγκ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 30 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και 30 Νοεμβρίου  2023  (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (website:agribusiness.aua.gr/ e-mail: digese_19@aua.gr).

Leave a Reply