Θετικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ(ΓΠΑ)

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω έξι (6) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες
  τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία
  και αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αειφόρες
  αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή
  Καινοτομία & Εφοδιαστική αλυσίδα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλία &
  Εφοδιαστική αλυσίδα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα
  εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».
  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει:
  α) να είναι απόφοιτος Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς
  αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η
  αντίστοιχη ΕΑΑ.
  β) να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
  ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
  μεταπτυχιακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή
  τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική
  φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ.
  γ) να διαθέτει αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά
  γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η συνέλευση του
  Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων
  μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
 • Ακαδημαϊκή επίδοση
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 • Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Leave a Reply