Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα οι θέσεις για κάθε κατηγορία είναι:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό έξι (106) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατό εβδομήντα επτά (177) θέσεις.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατό τρεις (103) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/03/2022-28/03/2022.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Leave a Reply