Νέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΄ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ΄

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 έως και είκοσι (20) νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Για την υποβολή υποψηφιότητας στο ανωτέρω ΠΜΣ απαιτούνται:

(i) τίτλος σπουδών

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι της Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, συνεκτιμώνται:
1. τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αποδεικνύονται από δικαιολογητικά,
2. η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ΜΦ γίνεται σε συγκεκριμένη αξιολογική κλίμακα και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α. μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, και οι αντίστοιχες α. μ. εκάστου κριτηρίου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό αριθμό α. μ., που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα κριτήρια και ο πίνακας επιτυχόντων & επιλαχόντων εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών. Οι επιτυχόντες/επιλαχόντες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εγγραφές των νέων ΜΦ προγραμματίζονται εντός τακτής ημερομηνίας του Οκτωβρίου 2024.

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως από την ΕΑΥ στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών https://www.math.upatras.gr & https://my.math.upatras.gr και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και στην ιστοσελίδα https://www.math.upatras.gr/el/studies/msc/thama όπου και υπάρχουν αναρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Leave a Reply