Επιστήμες Υγείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων   του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» και στην αγγλική: “ MSc in Pancreatic Cancer- from A to Z ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Το Π.Μ.Σ. «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω».
Στο Π.Μ.Σ. «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
1)    πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας), της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής, 
2)    πτυχιούχοι λοιπών συναφών, με το αντικείμενο του Προγράμματος, τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ των αντίστοιχων αντικειμένων (Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) 
3)    Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, σχετική επαγγελματική εμπειρία, είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία και στην Ιατρική Τεχνολογία και Βιοϊατρική. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το Π.Μ.Σ. «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2023. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Για πληροφορίες: E-mail: pancreas@uth.gr
Τηλέφωνο: 2413502012 
 Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.pancreas

Leave a Reply