Ερευνητικό Ινστιτούτο
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ&ΤΥ) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων
Επιστήμης Υλικών καθώς και Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
 2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι
  αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα
  Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» είναι:
 3. Βαθμός πτυχίου.
 4. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
 5. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 6. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία ή Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο
  σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
 7. Άλλα προσόντα, όπως συνέντευξη, συστατικές επιστολές, σχετικές δημοσιεύσεις και εργασίες, άλλα
  πτυχία, σχετική επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.
  Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι
  συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή
  Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή
  συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:
  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
  Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
  Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου)
  Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί
  πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους
  υποψηφίους.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από
1-9-2021 έως την Κυριακή 26 – 09 – 2021 ώρα 24:00. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω
εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση:
https://www.physics.auth.gr/msc_applications

Leave a Reply