Σεμινάρια Λογοθεραπείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προβλέπεται η εισαγωγή μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 324/01.02.2022, τ.Β’). Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Α. Απονεμόμενος τίτλος
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος σπουδών εντάσσεται στις Επιστήμες της Αγωγής. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.
Β. Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την 21η/03/2022 έως και την 30η/06/2022 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30η/06/2022 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13α, γραφ. 3, ισόγειο (υπόψη Ε. Σωτηρίου), Τ.Κ. 10680, Αθήνα.

Leave a Reply