Νομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως δύο (2) μαθήματα.
  3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιες/οι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://dddp.pspa.uoa.gr), έως και 14 Ιουλίου 2023, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τις/τους συντάκτριές/τες τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών, των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, όπως επίσης απόφοιτες/οι Τμημάτων Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δεκτές/οί γίνονται και φοιτήτριες/ητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι: α) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, β) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς τα αντικείμενα του ΠΜΣ, γ) είτε κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτά του ΠΜΣ, δ) είτε αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή την Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) ή τη Διπλωματική Ακαδημία. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση της συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου).

Οι υποψήφιες/οι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχουσών/όντων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτήτριας/ητή στα λειτουργικά έξοδα ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ. Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένες/οι φοιτήτριες/ητές στο Πρόγραμμα, οι οποίες/οι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 προϋποθέσεις.

Οι εγγεγραμμένες/οι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τη φοιτητική τους ιδιότητα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του (http://dddp.pspa.uoa.gr) είτε να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr) ή τηλεφωνικώς (2103688967).

Leave a Reply