Πολιτικές Επιστήμες
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΜΕΑ 2023

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2023 και προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες φοιτητές/τριες 1ου, 2ου, 3ου ή 4ου έτους φοίτησης να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση acadaffairs@uom.edu.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στον οικείο
Κανονισμό, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο Υπόδειγμα Αίτησης.

Ο προσωρινός Πίνακας Υποτρόφων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 προκειμένου οι υποψήφιοι/ες, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να ασκήσουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση acadaffairs@uom.edu.gr, έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023.

O οριστικός Πίνακας Υποτρόφων μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο Διοίκησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.

Leave a Reply