Σεμινάρια Λογοθεραπείας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία.

Η έναρξη των μαθημάτων για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 20/2/2023.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες Αποκατάστασης και πραγματεύεται τις εφαρμογές και παρεμβάσεις βάσει ενδείξεων στις Επιστήμες Υγείας, συγκεκριμένα στα πεδία Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας στο πλήρες φάσμα των παθολογικών καταστάσεων και των πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής ή παρηγορητικής προσέγγισης.
Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, ανάλογα με την ειδίκευση που θα ακολουθηθεί και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης και παρέμβασης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ.

Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από 1/11/2022 ως 31/12/2022. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Leave a Reply