Νομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου
Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 22 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για το διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού,
πλην της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία αρκεί να συντρέχει κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Τα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 14-0-2023.

Σχετικές Πληροφορίες: Προκήρυξη Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστών

Leave a Reply