πανεπιστημιακά νέα
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι είναι σε θέση ν’ απασχολούνται επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου καθοριζομένου με τη σύμβαση.

Οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης αφορούν ειδικότητες θετικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, σχολών επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, καθώς και πολυτεχνικών σχολών. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος (Α.Ε.) κατά περίπτωση. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) Α.Ε. Η απασχόληση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει, σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών Τμήματος, συνολικά μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα από το σύνολο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν στην προκήρυξη.

Leave a Reply