Σεμινάρια Πληροφορικής
Επιμόρφωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Μάιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως διδασκαλία (Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019   και παρέχει μόρια σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (soft-skills), καθώς και την προσωπική ανάπτυξη/αυτοβελτίωση του κάθε ατόμου, επιδιώκοντας να  παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής του ενδυνάμωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προκαλέσει μια βασική επίγνωση σχετικά με τη σημασία των soft skills στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές επικοινωνίες και να διευκολύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε τεχνικές coaching και NLP(νευρογλωσσικός προγραμματισμός).

Γενικότερα η απόκτηση γνώσεων για τα soft skills, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη ενισχύει τον εμπλουτισμό του ατομικού επαγγελματικού portfolio με δεξιότητες απαραίτητες στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, του άγχους και βελτίωση της  στάσης απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Leave a Reply