Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγει σε κτήση τίτλου εξειδίκευσης στους τομείς της Ηλεκτρονικής –Ραδιοηλεκτρολογίας και του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού.

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αναλυτικότερα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ.