Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 στο “Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) : “ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ”.Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. 

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.  τηλ. : 2310 999066, και ώρες 10:30 π.μ-12:30 μ.μ.  ή στην ιστοσελίδα https://www.regenerative-medicine.org.gr/   ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση drakousi@auth.gr . Ταχ.Διεύθ. Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν/πολη 54124 Θεσσαλονίκη.

Leave a Reply