Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «IPTO TALENT»

Ο ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Independent Power Transmission Operator – IPTO) ανακοινώνει το πρόγραμμα προσέλκυσης νέων ταλαντούχων μηχανικών «IPTO talent», με στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain, δηλαδή της «εκροής» ανθρώπινου δυναμικού νεαρής ηλικίας και υψηλών προσόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Πτυχιούχους Πληροφορικής

με μεταπτυχιακό τίτλο και με ελάχιστη (έως 2 έτη) ή καθόλου εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε 10 νέα projects της Εταιρείας.

Τα δέκα projects είναι:

 1. Ανάπτυξη λογισμικού και μεθοδολογιών DevOps για την ενοποίηση/συσχέτιση των δεδομένων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα πολλαπλά συστήματα// Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο στην πληροφορική.
 2. Δράσεις κυβερνοασφάλειας και ενίσχυσης ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μεταπτυχιακό τίτλο στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 3. Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης πρωτεύοντος εξοπλισμού//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 4. Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για την παρακολούθηση των προσφορών ενέργειας και ισχύος των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στο χώρο των ενεργειακών αγορών.
 6. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για την ανάλυση και εκτίμηση της Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στο χώρο των ενεργειακών αγορών.
 7. Ανασκόπηση κανόνων και μέσων ασφάλειας των συνεργείων κατασκευών Υ/Σ-ΚΥΤ//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 8. Οργάνωση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενός σύγχρονου μελετητικού συστήματος εναερίων Γραμμών Μεταφοράς//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακό σε πληροφοριακά ή γεω-πληροφοριακά συστήματα.
 9. Έλεγχος ποιότητας των υλικών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Ηλεκρολόγοι Μηχανικοι.
 10. Υποστήριξη οργάνωσης, παρακολούθησης και σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στον υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής//Απαιτούνται: Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι ενεργή έως τις 9/2/2022

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .doc, .docx, .pdf., κτλ.) στα κατάλληλα πεδία της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΑΔΜΗΕ η κατανομή των υποψηφίων που θα επιλεγούν για κάθε project.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ειρήνη Τσέβη στο email: e.tsevi@admie.gr

Απαιτήσεις

 • Δίπλωμα ή πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (για Διπλωματούχους).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Leave a Reply