Προοπτικές Καριέρας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Υπάρχει η δυνατότητα για παροχή αμοιβής ύψους 1.350 ευρώ μηνιαίως.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε τρεις χρονικές περιόδου ετησίως:- από 1ης Φεβρουαρίου,- από 1ης Μαΐου,- από 1ης Σεπτεμβρίου. Δεκτοί/δεκτές για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται οι υποψήφιοι/υποψήφιες οι οποίοι/οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου.

Πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι υποψήφιοι / ες να προσέξουν τα εξής σημεία:

– Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνουμε, δεν απαντούμε ατομικά σε κάθε υποψήφιο.

– Θα ληφθούν υπόψη μόνον αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου. Δεν γίνονται δεκτές αυθόρμητες αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναλυτικότερα: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Leave a Reply