Νομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ NΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γλωσσομαθείς νομικούς »(ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

EPSO/AD/375/20 — DA: 9

EPSO/AD/376/20 — EL: 15

EPSO/AD/377/20 — FR: 20

EPSO/AD/378/20 — HR: 15

EPSO/AD/379/20 — PL: 10

Η παρούσα προκήρυξη αφορά πέντε διαγωνισμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο σε έναν διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Αναλυτικότερα: ΘΕΣΕΙΣ NΟΜΙΚΩΝ

Leave a Reply