Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

Π.Μ.Σ.«ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί νέο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική. Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:


Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food.
Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το χρονικό διάστημα από τις 20 Ιουλίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση msc@cheng.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.  

Leave a Reply