Θετικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2022 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Μέρος των μαθημάτων δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις, να υλοποιηθεί και εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (MS Teams, Eclass, κ.ά.).
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.000 ευρώ (1.200 € το Α΄ εξάμηνο και από 1.400 € τα δύο επόμενα).
Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος AEI και ΤΕΙ.
Το ΠΜΣ αποσκοπεί:
• Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να παρεμβαίνουν διαχειριστικά και να χρησιμοποιούν σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους και εργαλεία αιχμής για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή τροφίμων μέχρι την κατανάλωση και τις επιδράσεις της διατροφής στον μεταβολισμό, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
• Στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος και από ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούν στοχευμένη έρευνα υπό την μορφή υποτροφιών έρευνας.
• Στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην βιοτεχνολογία με έμφαση στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια, της ευζωίας, μέσω κατάλληλης διατροφής, και της προστασίας του περιβάλλοντος, που αποτελούν βασικές ερευνητικές προτεραιότητες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από την Πρακτική Άσκηση των
φοιτητών σε αναγνωρισμένους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και εταιρείες.
Το ΠΜΣ αξιοποιεί τεχνικές υποδομές ασύγχρονης εκπαίδευσης για να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας, στοχεύοντας:
2
• Στην εγκαθίδρυση διδακτικής συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς φορείς από όπου προέρχεται σημαντικός αριθμός των διδασκόντων.
• Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά
συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους
εργασίες. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ θα απονεμηθούν δύο (2) υποτροφίες, χορηγία του Συλλόγου Θεσσαλών «Ασκληπιός» και του Συλλόγου Μαγνησίας «Αργοναύτες» της Νέας Υόρκης για την οικονομική στήριξη δύο μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως 13 Φεβρουαρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://nutri-environment.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410- 565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 – 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, e-mail: pms-nutrienv@uth.gr

Leave a Reply