πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Τριτοβάθμια

ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και
προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Ιστορίας και
Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αυτό αναμορφώθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4957/2022.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4)εξάμηνα η ελάχιστη
και έξι (6) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους
φοίτησης συνολικού ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (εκατόν πενήντα ευρώ για κάθε εξάμηνο
φοίτησης.)

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή τριάντα (30), κατ’ ανώτατο όριο, σπουδαστών /σπουδαστριών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/σπουδάστριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς έξι (6) μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και να
εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία διπλώματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου. (εκκρεμεί το ΦΕΚ Κανονισμού).

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απονέμει ετήσιο βραβείο, ύψους 1.000 ευρώ, στη μνήμη της εξαιρετικής ερευνήτριας και πολύτιμης συνεργάτιδας του Τμήματος, Βάνας Γρηγοροπούλου, στην καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
http://www.phs.uoa.gr/brabeia-ypotrofies/brabeio-bana-grhgoropoyloy.html

Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά από την Τρίτη 13 Ιουνίου
2023 έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Leave a Reply