Σεμινάριο υπολογιστικής
Τριτοβάθμια

Π.Μ.Σ. «ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος:

  • Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών 
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση απευθύνεται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη εργαζόμενοι φοιτητές μετά από αιτιολογημένη αίτηση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος με την ιδιότητα της πλήρους φοίτησης, εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων, δύνανται μετά από απόφαση της Σ.Τ. να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. με την ιδιότητα της μερικής φοίτησης.

Σχετικές Πληροφορίες: Π.Μ.Σ. «ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Leave a Reply