Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμέσου του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους και αφορούν τις ειδικότητες των Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν τις πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους. Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 19η Αυγούστου 2019.

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία

1 Διδακτορική Υποτροφία

1 Διδακτορική Υποτροφία

1 Διδακτορική Υποτροφία

Leave a Reply