Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΜΟΙΒΗ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η χρονική τους διάρκεια θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει σε 50.000€ για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τον Κωδικό
92.24.0004.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής
  δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
 2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία
  ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα
  πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που
  να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή
  πρέπει να μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
 4. Καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας:
  α) Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
  β) Δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα
  είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υ.Δ.)
 5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο Επιβλέπων Ερευνητής είναι Α΄ ή Β΄, ισχύει η
  επιπλέον προϋπόθεση: ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη
  εργασίας υπό την επίβλεψή του σε εργαστήριο του ΕΙΠ με αμοιβή.

Περισσότερες Πληροφορίες: Διδακτορικές Υποτροφίες Παστέρ

Leave a Reply