Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η χρονική τους διάρκεια θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει σε 50.000€ για το έτος 2020.

Η αρχική προθεσμία υποβολής προτάσεων της προσκλήσεως (6/3/2020 – 21/3/2020) παρατείνεται μέχρι και την 15η Απριλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Περισσότερες Πληροφορίες: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Leave a Reply